Què fer si l’inquilí causa desperfectes a l’habitatge?

Medilloguem

19 gen. 2023

Durant el temps de vigència d’un contracte de lloguer d’habitatge i, especialment, quan aquest finalitza, pot succeir que el propietari observi danys, més o menys greus, que l’inquilí ha causat a l’immoble. És habitual que alguns d’aquests danys puguin deure’s a l’ús habitual de l’habitatge, però d’altres poden haver-se produït per negligència o mala fe. Que cal fer si l’inquilí causa desperfectes a l’habitatge? Es poden prendre mesures per evitar-ho? Quines solucions existeixen? 

Com a normal general, és responsabilitat del propietari d’un habitatge assegurar-ne les òptimes condicions d’habitabilitat lligades al continent, és a dir, garantir que parets, sostre, terra, els elements de decoració (pintura, parquet...), les instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, telèfon, etc. i les canonades estiguin en perfecte estat. Seran responsabilitat del llogater, en canvi, les petites reparacions del contingut que són necessàries per a l'ús ordinari de l'habitatge, com canviar la corretja d’una persiana que s’ha trencat o una bombeta que s’ha fos. 

Davant la situació que l’inquilí ocasioni desperfectes a l’habitatge de lloguer que no siguin fruit del desgast que comporta el propi ús normal i habitual de l’immoble, o bé que no es produeixin fortuïtament, sinó de manera dolosa, conscient o deguda a un mal ús, es poden observar una sèrie de mesures.

 

1. Prendre precaucions 

Dues mesures de prevenció que es poden prendre en iniciar una relació contractual entre propietaris i llogaters són incloure un inventari previ del contingut de l'habitatge (mobles, electrodomèstics, etc.) al contracte d'arrendament i conservar les factures de la compra dels béns existents a l’immoble per si calgués aportar-les posteriorment. Aquestes precaucions no suposen gaire esforç i, en canvi, poden facilitar molt la resolució d’eventuals conflictes entre ambdues parts. 

En tot cas, el més recomanable és que, en el moment de la signatura, el contracte quedi al més delimitat possible perquè les dues parts tinguin clares les seves obligacions i drets respecte als possibles desperfectes a l’habitatge que es puguin causar, i per tal que quedi ben especificat tot allò que pugui portar a dubte.

Finalment, cal recordar també que hi ha assegurances de la llar per a llogaters que poden incloure algunes cobertures extremadament útils en aquestes situacions. Encara que no siguin obligatòries per llei, la seva subscripció es pot acordar en el contracte.

 

2. Estar alerta durant la devolució de les claus

Quan acaba el contracte de lloguer, cal procedir al lliurament de la possessió de l’habitatge i de les claus per comprovar que la casa sigui retornada en les mateixes condicions en què va ser lliurada a l'inquilí i no es produeixi cap incompliment del contracte. El propietari ha de fer un reconeixement de l'habitatge i, en cas de trobar-se amb la desagradable sorpresa que l'inquilí ha produït algun desperfecte, és fonamental que faci el recompte, un per un, de tots els danys que hi hagi.

Aquest recompte de desperfectes a l’habitatge és de vital importància i, per tant, és molt convenient també documentar-los amb fotografies, ja que correspon al propietari demostrar l'existència d'aquestes destrosses.

 

3. Recórrer a la fiança

La fiança s’ha de tornar en el termini d’un mes des de la finalització del contracte; si no, s’han de pagar interessos. La fiança i els dipòsits de garantia addicional, com hem explicat anteriorment, estan pensats precisament, entre altres coses, per cobrir l'eventualitat d'algun possible desperfecte que el propietari trobi en el moment del lliurament de claus. D'aquesta manera, si l'immoble no es lliura en bones condicions i aquest estat no és imputable a l’ús habitual de l’habitatge, el propietari està en el seu dret de retenir la fiança per cobrir els danys ocasionats. Això no obstant, si l'import de les reparacions és inferior a la fiança dipositada, el propietari ha de tornar la part restant de la fiança a l'inquilí. Si malgrat això sorgeix algun conflicte, primer cal intentar la vida del diàleg: ser flexible i intentar arribar a un acord o compensació és sovint una bona solució abans d’anar més enllà.

 

4. Iniciar un procediment judicial

En cas que la fiança dipositada per l'inquilí a l'inici del contracte no arribi a cobrir el total de les reparacions, el propietari està en el seu dret de reclamar els danys per la via judicial.

Per iniciar aquest procés amb possibilitats que prosperi, és important disposar de l'informe de danys realitzat al moment del lliurament de claus, així com de les factures de les reparacions, declaracions de testimonis o informes de pèrits. Amb aquesta informació, el propietari ha de requerir a l'inquilí que va causar aquests desperfectes, via burofax, que efectuï o aboni les reparacions voluntàriament i així tractar de solucionar el problema per la via amistosa. Si l'inquilí es nega, el propietari té dues vies de reclamació a l’hora de fer una demanda judicial: la via civil o la via penal pels delictes de danys en propietat aliena i/o apropiació indeguda. 

 

Com et podem ajudar a Medilloguem?

A Medilloguem t’assessorem en totes les gestions relacionades amb la cerca i gestió del teu immoble de lloguer, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.