Què és el valor cadastral de l’habitatge i per a què serveix

Medilloguem

25 abr. 2023

El valor d’un habitatge és un dels elements més decisius a l’hora de saber quina situació exacta ocupa un immoble en el mercat immobiliari. Aquest valor s’estableix amb el preu final de compravenda, però no únicament. També hi té molta influència el valor cadastral de l’immoble, que es fixa administrativament amb criteris objectius. Què és exactament el valor cadastral d’un habitatge? Per a què serveix? Què s’ha de fer si hi ha variacions en aquest valor cadastral?

 

1. Què és el valor cadastral

El valor cadastral és un valor administratiu que correspon a cada immoble i que permet determinar la capacitat econòmica del seu titular. S'obté de l'aplicació de diversos criteris objectius de valoració, com ara la localització de l'immoble, el valor de la construcció, el valor del sòl, l'antiguitat de l'immoble, les reformes o les renovacions que hagi experimentat o el seu valor artístic o històric. Per calcular el valor cadastral es tenen en compte aquests factors, però no pas altres indicadors com l'oferta i la demanda.  

 

2. Per a què serveix el valor cadastral

El valor cadastral d'un immoble figura al Registre del Cadastre, un registre d’inscripció obligatòria dependent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que disposa de la descripció cadastral de tota mena de béns immobles urbans, rústics i amb característiques particulars. Aquestes dades, doncs, serveixen per a la definició precisa de les característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels immobles i per al reforçament de la seguretat jurídica de les transaccions immobiliàries. A més, determinen la capacitat econòmica en processos de concessió de diverses ajudes públiques, identifiquen geogràficament les parcel·les agrícoles i ramaderes i serveixen per a la planificació i la gestió d'infraestructures públiques o el desenvolupament de polítiques de medi ambient. 

El valor cadastral serveix de referència o com a element parcial per tal que l’Administració (local, autonòmica o estatal) calculi impostos. Els principals són: 

  • Impost sobre Bens Immobles (IBI), que grava la propietat, l'usdefruit, el dret de superfície o la concessió administrativa dels immobles.
  • Impost Municipal sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana (Plusvàlua municipal), que grava l'increment de valor que es produeix al sòl des de l'adquisició de l'immoble fins a la data de transmissió. 
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que grava la renda que s'ha obtingut durant un any tenint en compte les circumstàncies personals i familiars de cada persona.  

 

3. Com saber si el valor cadastral puja o baixa

El valor cadastral se sol revisar cada any, segons l'evolució de la zona i els preus. Els coeficients d'actualització dels valors cadastrals es publiquen amb les lleis de pressuposts generals. En els darrers anys Hisenda i els ajuntaments han augmentat la periodicitat de les seves revisions, però tot i així el valor cadastral no ha de canviar necessàriament a tots els municipis cada any. Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat, per la qual cosa s'aplica un coeficient de minoració del 0,5 %. Tot aquest procés es duu a terme per tal d'apropar al màxim els valors cadastrals al valor actual de mercat dels béns immobles. Les pujades i baixades d’aquests coeficients s’apliquen de manera automàtica als impostos esmentats a l’apartat anterior. Si detectes que el teu rebut de l'IBI és molt superior al que creus que hauries de pagar o estàs pensant a vendre el teu immoble i, en realitzar-ne la taxació immobiliària, el seu valor és molt més alt del que imaginaves, pots posar una reclamació al Cadastre perquè es disposi una revisió cadastral que determini el valor real i actual del teu immoble. 

 

A Medilloguem t’assessorem en totes les gestions relacionades amb la cerca i gestió del teu immoble de venda o lloguer, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.