Què cal fer quan arriba la finalització del contracte de lloguer?

Medilloguem

19 des. 2022

La finalització del contracte de lloguer és un moment delicat per a la majoria de propietaris i inquilins, ja que totes dues parts, cadascuna en el seu paper, han de valorar els avantatges i inconvenients de renovar el contracte o bé de rescindir-lo. En aquest moment, caldrà que es tinguin en compte aspectes materials i objectius, com la bona relació i satisfacció mútua o els termes econòmics del contracte, però també és important considerar actius més intangibles com la tranquil·litat o el benestar. Què cal fer quan arriba la finalització del contracte de lloguer? 

 

Què cal fer quan arriba la finalització del contracte de lloguer?

Quan es dona la finalització del contracte de lloguer, poden sorgir molts dubtes tant per als propietaris com per als llogaters. Un cop sospesats tots els pros i contres, apareixen els dos escenaris principals: la renovació del contracte o la seva rescissió.

 

1. Es vol renovar el contracte 

Si totes dues parts (propietari i llogater) estan satisfetes amb les condicions de lloguer, és aconsellable que parlin, per escrit, sobre la voluntat de mantenir la seva relació contractual. Tanmateix, si no es comunica res abans de la finalització de la durada obligatòria del contracte de lloguer, el lloguer es prorroga automàticament per un temps determinat amb les mateixes condicions pactades, i així fins a complir el límit de prorrogues permeses segons la legislació vigent al contracte de lloguer:

 

  • En els contractes signats entre el 6 de juny de 2013 i el 6 de març de 2019, la durada obligatòria és de tres anys més un any de pròrroga tàcita.
  • En els contractes signats a partir del 6 de març de 2019, la durada obligatòria és de cinc anys (set si el propietari és una empresa) més un any de pròrroga tàcita, fins a un màxim de tres anys.

 

És molt important saber que, quan es produeix una renovació d'un contracte de lloguer, a la fi del termini de la durada obligatòria i les pròrrogues tàcites, es poden canviar les condicions pactades al contracte d'origen, especialment pel que fa a la renda. Cal recordar que, si s’aplica qualsevol canvi sobre el contracte d’origen, aquest ha de quedar per escrit en un annex signat per ambdues parts. Cliqueu per tenir més informació sobre quan i com es pot fer l’augment del preu de lloguer de l’habitatge

 

2. Es vol rescindir el contracte 

Si per qualsevol motiu alguna de les dues parts (propietari i llogater) no desitja continuar la seva relació contractual, novament cal fixar-se en la data de signatura del contracte per saber quins terminis de temps són els adequats per comunicar-ho: 

 

  • En els contractes signats entre el 6 de juny de 2013 i el 6 de març de 2019, tant el propietari com l’inquilí poden comunicar  a la finalització del termini obligatori la voluntat de no continuar renovant el contracte, amb una antelació de només un mes. L’arrendatari també pot comunicar la no renovació amb un mes d’antelació a la data de fi de cada anualitat de durada del contracte.
  • En els contractes signats a partir del 6 de març de 2019, el propietari ha d'avisar amb quatre mesos d'antelació i l'inquilí amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini obligatori o de les seves pròrrogues. L’arrendatari també pot comunicar la no renovació amb un mes d’antelació a la data de fi de cada anualitat de durada del contracte.  
  • En qualsevol dels dos anteriors tipus de contractes, l’inquilí també pot desistir del contracte (sempre que hagin passat els sis primers mesos del contracte), avisant amb un mes d’antelació, però en aquest cas es pot haver previst al contracte el pagament d’una indemnització. I, per la seva part, el propietari podria recuperar l’habitatge (un cop transcorregut el primer any), si s’hagués fet constar al contracte que el podria necessitar per a ell. El propietari haurà d'al·legar el motiu pel qual necessita l'immoble, i només podrà recuperar l'habitatge si el necessita per a ús personal o un familiar de primer grau. En cas que sigui propietat d’una societat, no podrà al·legar que necessita l’immoble per a ús personal.

 

Atès que ha de quedar constància que l'altra part ha estat degudament notificada, és aconsellable comunicar la no renovació o el cessament del contracte d'arrendament mitjançant burofax amb acusament de rebut. Un cop fet això, es procedirà a la comprovació de l’estat de l’immoble. Per tant, abans de deixar l'immoble, l'inquilí haurà de treure totes les seves pertinences, així com sanejar-lo i tornar-lo en les mateixes condicions en què li va lliurar el propietari a l'inici del lloguer. Si tot es correcte, es podrà fer efectiu el retorn de la fiança i els dipòsits de garantia (en cas que n’hi hagi). En cas de desperfectes causats per culpa de l’ús ordinari per part de l’inquilí o d’impagaments, el propietari podrà descomptar de la fiança la quantitat equivalent. 

És important fer un document de finalització de contracte i d’entrega de la possessió entre propietari i llogater, ja que a més de concretar la fi del lloguer també és important assegurar-se que s'han acatat les obligacions en finalitzar el contracte. Aquest document ha de ser signat per ambdues parts i, de la mateixa manera que no tots els contractes de lloguer són iguals, el model de finalització no és necessàriament el mateix per a tots els casos. És essencial que les dues parts estiguin ben assessorades sobre aquest document.

 

Com et podem ajudar a Medilloguem?

A Medilloguem t’assessorem en la cerca i gestió del teu immoble de lloguer, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.