Quins són els deures de l’inquilí d’un pis de lloguer?

Medilloguem

21 febr. 2022

Quan se signa un contracte d’arrendament d’un habitatge, es formalitza un acord pel qual l’inquilí pot fer ús d’un immoble durant un determinat període de temps a canvi d’una certa quantitat de diners. Ara bé, aquest acte també té una sèrie d’implicacions legals, ja que el llogater d’un habitatge, en el moment de signar el contracte, es veu legalment compromès a seguir una sèrie d’obligacions. Quins són els deures que té l’inquilí d’un pis en lloguer?

 

1. Abonar la fiança

El llogater té l’obligació d'entregar al propietari la fiança, un dipòsit que s’abona a l’inici del contracte i que té la funció de servir com a garantia al propietari que l’habitatge li serà retornat en bones condicions. El termini que té el propietari per dipositar la fiança a l’INCASOL és de dos mesos a partir de la data de la signatura. Per saber més sobre què és i per a què serveix la fiança, llegeix aquest article.

 

2. Pagar la renda, els subministraments i les despeses

És un deure de l’inquilí pagar la renda mensual, durant els set primers dies del mes, en el lloc i procediment que acordin les parts i fins al termini marcat en el contracte. L’incompliment deliberat d’aquest punt pot ser motiu de resolució  del contracte per part del propietari. En aquest sentit, en cas que el llogater abandoni l'habitatge abans que finalitzi el contracte, si està previst al contracte, haurà de pagar una indemnització d’un mes per any que resti del contracte.

També és obligació de l’inquilí estar al dia del pagament dels subministraments d'aigua, gas i electricitat. De la mateixa manera, el llogater ha de fer-se càrrec de les despeses de manteniment de l'immoble (serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que corresponguin a l'habitatge llogat), sempre que s'hagi pactat que sigui ell qui ho faci. 

 

3. Cuidar l’immoble

El llogater d’un pis ha de tenir cura de l’immoble i deixar-lo en les mateixes condicions en què estava quan va començar el contracte de lloguer. L’immoble, per tant, ha d’estar destinat a lloc d’habitatge: l’inquilí no podrà fer cap altre ús diferent al pactat amb el propietari ni podrà portar a terme activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·legals. 

 

4. Reparar els danys fruit de l’ús o una negligència

L’inquilí d’un pis ha de fer-se càrrec de reparar els possibles danys de l’habitatge que sorgeixen amb el pas del temps de la seva estada i el desgast de l’ús ordinari, així com també els danys deguts a la seva responsabilitat o negligència. 

 

5. No sotsarrendar sense permís

El llogater d’un immoble no pot sotsarrendar l’habitatge sense el consentiment escrit del propietari, ni totalment ni de manera parcial o per habitacions.

 

6. Suportar les obres de millora

Quan s’hagin de produir obres o reparacions que siguin necessàries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat i que, per definició, van a càrrec del propietari, l'inquilí està obligat a permetre l'entrada del propietari o tècnics designats per ell per verificar la necessitat de realitzar aquestes reparacions. El llogater està també obligat a suportar aquestes obres de millora, ja que redundaran en el seu benefici. 

 

7. Acatar la finalització justificada del contracte

Si el propietari reclama l’habitatge per al seu ús propi o d’un familiar directe, l’inquilí està en l’obligació d’acatar la finalització justificada del contracte de lloguer i ha de deixar lliure el pis. Això es pot donar sempre i quan s’avisi amb antelació, hagi transcorregut un any de contracte, i sota certs supòsits legals, com per exemple el divorci del propietari, i si la finalitat de recuperar l’immoble és fer-lo servir com a residència habitual per a ell o un familiar de primer grau (pares, mares, fills) o per al cònjuge (si hi ha sentència ferma de divorci o nul·litat matrimonial). 

 

A Medilloguem t’assessorem en la gestió del lloguer del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el numº 10929.