Principals diferències entre propietat vertical i propietat horitzontal d'un immoble

Medilloguem

26 jul. 2023

Quan es mencionen les característiques d’un immoble, ja sigui per a la seva venda o el seu lloguer, molt sovint es porta a col·lació el fet que es tracti d’una propietat horitzontal o bé d’una propietat vertical, malgrat que el significat d’aquests dos conceptes moltes vegades no queda gaire clar d’entrada. En què es diferencien aquestes dues modalitats de propietat? Quines són les seves principals característiques? Quins avantatges i inconvenients presenten cadascun d’ells si estem pensant en llogar l’immoble o bé fer-ne una compravenda? 

 

1. Què és la propietat horitzontal?

La propietat horitzontal és el tipus de propietat més habitual. Consisteix en un edifici o finca que es divideix en diversos immobles (habitatges, oficines, locals o garatges) que pertanyen en propietat a persones físiques o jurídiques diferents. Això comporta que cadascuna d’aquestes persones té la propietat exclusiva sobre els seu immoble però, alhora, és copropietària dels elements comuns que té l’edifici (escales, replans, ascensors, etc.). Aquest tipus de propietat està regulada per la Llei de Propietat Horitzontal tot i que, a Catalunya, hi regeix el llibre cinquè del Codi Civil català. 

Un dels principals requisits de la propietat horitzontal és que hi hagi una comunitat de propietaris, que regula i garanteix la convivència a l'edifici i estableix quins són els principals drets i obligacions dels copropietaris pel que fa a la gestió de les zones comunes. En una propietat horitzontal, a cada pis, local o part de l’immoble se li assigna una quota de participació. Aquesta quota determinarà la quantitat que ha de pagar cada propietari per fer front a despeses comunitàries i el percentatge que té sobre el 100 % en les votacions a Junta de propietaris.

 

 2. Què és la propietat vertical? 

Així com la propietat horitzontal és un concepte jurídic regulat per lleis, la propietat vertical és la denominació popular d’un altre tipus de propietat immobiliària. Una propietat vertical és aquell edifici o finca que pot estar composada per habitatges, locals o garatges però que pertany en la seva totalitat a un o diversos propietaris. En una propietat vertical no s'estableix distinció entre zones comunes i zones exclusives, ja que només hi ha un únic propietari. Una propietat vertical, per tant, no constitueix una comunitat de propietaris ni té quotes de participació. El propietari o propietaris no estan subjectes al Règim de Propietat Horitzontal. Això no vol dir que el propietari no tingui l'obligació de mantenir l’ immoble en bon estat i assumir-ne les despeses i les obligacions fiscals corresponents: la diferència és que aquestes obligacions no es reparteixen de manera proporcional ni es poden traslladar als habitants de l'immoble, sinó que són assumits per la propietat d'aquest.

 

3. Principals diferències en la compravenda i el lloguer entre propietat vertical i propietat horitzontal

Propietat vertical i horitzontal són dos conceptes que influeixen a l’operació de compravenda: comprant un immoble en règim de propietat horitzontal (el cas més freqüent), s’adquireix un immoble d’ús privatiu però les normes de la comunitat de propietaris s’han d'assumir i els acords de la majoria dels partícips per a l'administració i el millor gaudi dels elements comuns són obligatoris. En canvi, la compravenda d’una propietat vertical funciona com a una única propietat en tot el seu conjunt, per la qual cosa s'ha de comprar o vendre l’edifici sencer. 

Una propietat vertical es pot transformar en horitzontal (sempre que sigui viable legalment), si es divideix la finca en diverses finques registrals o immobles independents, s’identifiquen els elements comuns, es creen coeficients de cada propietat per tal d’especificar a la nova escriptura de l'immoble el percentatge de la finca que li pertany a cada propietari i es crea la comunitat de propietaris corresponent.

Mentre que un immoble en propietat horitzontal té com a funció habitual servir com a habitatge propi o bé per llogar-lo a un inquilí, el propietari d'una propietat vertical sol més aviat voler rendibilitzar l'immoble a través de l'arrendament parcial o complet, que normalment resulta més profitós des del punt de vista econòmic que la simple propietat passiva.

 

A Medilloguem t’assessorem en totes les gestions relacionades amb la cerca i gestió del teu immoble de venda o lloguer, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.